Vika Begalskaya. Shame: Curator Anatoly Osmolovsky